خداحافظی شماره 6 در بهشت (عکس)

خداحافظی شماره 6 در بهشت (عکس)
کاپیتان سابق تیم ملی امروز در مراسمی ویژه از فوتبال خداحافظی کرد.

خداحافظی شماره 6 در بهشت (عکس)

کاپیتان سابق تیم ملی امروز در مراسمی ویژه از فوتبال خداحافظی کرد.
خداحافظی شماره 6 در بهشت (عکس)

افق