یک دانشجوی دانشگاه تهران خود را از پل طبیعت به پایین پرتاب کرد

یک دانشجوی دانشگاه تهران خود را از پل طبیعت به پایین پرتاب کرد
یک دانشجوی پسر رشته صنایع شیمیایی دانشگاه تهران، متولد 1373 دقایقی پیش خود را از پل طبیعت …

یک دانشجوی دانشگاه تهران خود را از پل طبیعت به پایین پرتاب کرد

یک دانشجوی پسر رشته صنایع شیمیایی دانشگاه تهران، متولد 1373 دقایقی پیش خود را از پل طبیعت …
یک دانشجوی دانشگاه تهران خود را از پل طبیعت به پایین پرتاب کرد

ماشین های جدید