فدراسیون وزنه برداری بیانیه داد/آقایان منتقد از آب گل آلود ماهی نگیرند

فدراسیون وزنه برداری بیانیه داد/آقایان منتقد از آب گل آلود ماهی نگیرند
سایت رسمی فدراسیون وزنه برداری نوشت:بزرگترین ظلم را کسانی مرتکب می شوند که مردم را ازآینده مایوس کنند.

فدراسیون وزنه برداری بیانیه داد/آقایان منتقد از آب گل آلود ماهی نگیرند

سایت رسمی فدراسیون وزنه برداری نوشت:بزرگترین ظلم را کسانی مرتکب می شوند که مردم را ازآینده مایوس کنند.
فدراسیون وزنه برداری بیانیه داد/آقایان منتقد از آب گل آلود ماهی نگیرند

بک لینک قوی

فانتزی