وام 10 میلیونی ازدواج به چه کسانی می‌رسد؟

وام 10 میلیونی ازدواج به چه کسانی می‌رسد؟
براساس مصوبه کمیسیون اعتباری بانک مرکزی افراد در صف سامانه قرض الحسنه ازدواج که در مهلت مقرر نام نویسی کردند مشمول تسهیلات 10 میلیون تومانی ازدواج می‌شوند.

وام 10 میلیونی ازدواج به چه کسانی می‌رسد؟

براساس مصوبه کمیسیون اعتباری بانک مرکزی افراد در صف سامانه قرض الحسنه ازدواج که در مهلت مقرر نام نویسی کردند مشمول تسهیلات 10 میلیون تومانی ازدواج می‌شوند.
وام 10 میلیونی ازدواج به چه کسانی می‌رسد؟

روزنامه قانون