تیترامشب/ نقشه راه از سوریه تا یمن؛ در منطقه چه می گذرد؟

تیترامشب/ نقشه راه از سوریه تا یمن؛ در منطقه چه می گذرد؟
کارشناس غرب آسیا گفت: آمریکائیان در عراق به دنبال مصلحت عراقیان نیستند بلکه منافع خود را دنبال می کنند و همین امر دولت عراق را نسبت به تحرکات تروریست ها آسیب پذیر می کند
۲۳:۳۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۷ تیر


تیترامشب/ نقشه راه از سوریه تا یمن؛ در منطقه چه می گذرد؟

کارشناس غرب آسیا گفت: آمریکائیان در عراق به دنبال مصلحت عراقیان نیستند بلکه منافع خود را دنبال می کنند و همین امر دولت عراق را نسبت به تحرکات تروریست ها آسیب پذیر می کند
۲۳:۳۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۷ تیر


تیترامشب/ نقشه راه از سوریه تا یمن؛ در منطقه چه می گذرد؟

دانلود نرم افزار جدید