سیسینیو: یک باند در رختکن رئال تشکیل شده بود

سیسینیو: یک باند در رختکن رئال تشکیل شده بود
سیسینیو، مدافع سابق رئال مادرید مدعی شد که چندین بازیکن رئال از جمله ایکر کاسیاس، رختکن تیم را کنترل می‌کردند.

سیسینیو: یک باند در رختکن رئال تشکیل شده بود

سیسینیو، مدافع سابق رئال مادرید مدعی شد که چندین بازیکن رئال از جمله ایکر کاسیاس، رختکن تیم را کنترل می‌کردند.
سیسینیو: یک باند در رختکن رئال تشکیل شده بود

بازار بورس