خداحافظی احساسی اومتیتی با هواداران لیون

خداحافظی احساسی اومتیتی با هواداران لیون
ساموئل اومتیتی، مدافع جدید بارسلونا با نوشتن یک نامه احساسی، از هواداران تیم سابق خود لیون خداحافظی کرد.

خداحافظی احساسی اومتیتی با هواداران لیون

ساموئل اومتیتی، مدافع جدید بارسلونا با نوشتن یک نامه احساسی، از هواداران تیم سابق خود لیون خداحافظی کرد.
خداحافظی احساسی اومتیتی با هواداران لیون

روزنامه ایران