دستاوردهای برجام از نگاه بلومبرگ

دستاوردهای برجام از نگاه بلومبرگ
خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ در مطلبی با انتشار چهار نمودار اقتصادی نوشت: یک سال پس از توافق هسته ای، صادرات نفتی ایران افزایش یافته ، توافق های کاری با شرکت های جهانی امضا شده ، تورم مهار شده و اقتصاد ایران در حال ترمیم است.

دستاوردهای برجام از نگاه بلومبرگ

خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ در مطلبی با انتشار چهار نمودار اقتصادی نوشت: یک سال پس از توافق هسته ای، صادرات نفتی ایران افزایش یافته ، توافق های کاری با شرکت های جهانی امضا شده ، تورم مهار شده و اقتصاد ایران در حال ترمیم است.
دستاوردهای برجام از نگاه بلومبرگ

بک لینک قوی

ترانه