کار ارزشمند رضاییان در بازی برابر پیکان

کار ارزشمند رضاییان در بازی برابر پیکان
رامین رضاییان در حالی که در بازی برابر پیکان نیمکت نشین بود، در حرکتی پسندیده پتوی خود را به یک معلول تقدیم کرد.

کار ارزشمند رضاییان در بازی برابر پیکان