کاراته کاهای کردستانی ۲ نشان نقره رقابت های جهانی سبک شوتوکان را از آن خود کردند

کاراته کاهای کردستانی ۲ نشان نقره رقابت های جهانی سبک شوتوکان را از آن خود کردند
زانا سجودی و برزان الماسی دو کاراته کای کردستانی در رقابت های جهانی سبک شوتوکان گرجستان در بخش کومیته انفرادی 2 نشان نقره را بر گردن آویختند.

کاراته کاهای کردستانی ۲ نشان نقره رقابت های جهانی سبک شوتوکان را از آن خود کردند

دانلود ایمو برای گوشی