هقتاد درصد روستاهای هرمزگان آب آشامیدنی سالم دارند

هقتاد درصد روستاهای هرمزگان آب آشامیدنی سالم دارند
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان گفت: نیمی از جمعیت هرمزگان در روستاها ساکن هستند و با اقدامات صورت گرفته 70 درصد روستاهای استان از آب آشامیدنی سالم بهره مند هستند.

هقتاد درصد روستاهای هرمزگان آب آشامیدنی سالم دارند