فیلم | فاجعه‌آمیزترین گل نزن تاریخ فوتبال را ببینید | چطور این توپ گل نشد؟

فیلم | فاجعه‌آمیزترین گل نزن تاریخ فوتبال را ببینید | چطور این توپ گل نشد؟
در رقابت فوتبالی که در صربستان برگزار شد مهاجمی ناشناخته در موقعیتی 100 درصد توپ را به بیرون از زمین فرستاد. این صحنه عجیب فوتبالی را در ویدئوی زیر ببنید.

فیلم | فاجعه‌آمیزترین گل نزن تاریخ فوتبال را ببینید | چطور این توپ گل نشد؟