علیرضا حیدری و رسالتی تازه و خطیر / نگاه جهانیان به کشتی پهلوانی و منشور مردانگی

علیرضا حیدری و رسالتی تازه و خطیر / نگاه جهانیان به کشتی پهلوانی و منشور مردانگی
کشتی پهلوانی همواره در نزد ما ایرانی ها از اعتبار و فرهنگی غنی برخوردار بوده و هرگاه نامی از این ورزش باستانی به شمار می رود بناگاه نام پهلوانانی چون تختی ، پوریای ولی ، اکبرخراسانی و امثالهم در ذهنمان نقش می بندد.

علیرضا حیدری و رسالتی تازه و خطیر / نگاه جهانیان به کشتی پهلوانی و منشور مردانگی

نصب بیتالک