دستور وزیر بهداشت به دانشگاه علوم پزشکی تهران برای رسیدگی به وضعیت کشتی‌گیر نوجوان تیم ملی

دستور وزیر بهداشت به دانشگاه علوم پزشکی تهران برای رسیدگی به وضعیت کشتی‌گیر نوجوان تیم ملی
وزیر بهداشت به رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران دستور داده تا اقدامات لازم برای درمان کشتی‌گیر نوجوان تیم ملی انجام شود.

دستور وزیر بهداشت به دانشگاه علوم پزشکی تهران برای رسیدگی به وضعیت کشتی‌گیر نوجوان تیم ملی