تهران قفل است/ تصویر خیابان‌های پایتخت را در عصر هفتم آذر 95 ببینید

تهران قفل است/ تصویر خیابان‌های پایتخت را در عصر هفتم آذر 95 ببینید
خطوط قرمز، نشان دهنده ترافیک سنگین است که در بسیاری از نقاط تهران دیده می‌شود.

تهران قفل است/ تصویر خیابان‌های پایتخت را در عصر هفتم آذر 95 ببینید