ترمز اتوبوس برید و علی سامره را به اتاق عمل فرستاد

ترمز اتوبوس برید و علی سامره را به اتاق عمل فرستاد
علی سامره و بازیکنانش در یک سانحه رانندگی به بیمارستان منتقل شدند.

ترمز اتوبوس برید و علی سامره را به اتاق عمل فرستاد