بررسی مصوبات سفر کاروان تدبیر و امید به گیلان

بررسی مصوبات سفر کاروان تدبیر و امید به گیلان
نشست بررسی روند اجرای مصوبات سفر کاروان تدبیر و امید به گیلان در سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور برگزار شد.

بررسی مصوبات سفر کاروان تدبیر و امید به گیلان