نخستین اقدام دادستانی برای مقابله با حقوق‌های نجومی

نخستین اقدام دادستانی برای مقابله با حقوق‌های نجومی
دادستانی کل کشور در نخستین اقدام خود از وزیر اقتصاد و دارایی خواسته است تا لیست افرادی که حقوق‌های کلان دریافت می‌کنند …

نخستین اقدام دادستانی برای مقابله با حقوق‌های نجومی

دادستانی کل کشور در نخستین اقدام خود از وزیر اقتصاد و دارایی خواسته است تا لیست افرادی که حقوق‌های کلان دریافت می‌کنند …
نخستین اقدام دادستانی برای مقابله با حقوق‌های نجومی

ganool review