گزارش بان‌کی‌مون در شان سخنگوی رژیم صهیونیستی بود نه در شان دبیرکل سازمان ملل

گزارش بان‌کی‌مون در شان سخنگوی رژیم صهیونیستی بود نه در شان دبیرکل سازمان ملل

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه بان‌کی‌مون به رفتارهای ضدایرانی خود به مهره آمریکا تبدیل شده و وجاهت بین‌‌المللی خود را از دست داده است، گفت: گزارش اخیر بان‌کی‌‌مون در شان سخنگوی رژیم صهیونیستی و آمریکا بود نه در شان دبیرکل سازمان ملل.

گزارش بان‌کی‌مون در شان سخنگوی رژیم صهیونیستی بود نه در شان دبیرکل سازمان ملل

(image)

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه بان‌کی‌مون به رفتارهای ضدایرانی خود به مهره آمریکا تبدیل شده و وجاهت بین‌‌المللی خود را از دست داده است، گفت: گزارش اخیر بان‌کی‌‌مون در شان سخنگوی رژیم صهیونیستی و آمریکا بود نه در شان دبیرکل سازمان ملل.

گزارش بان‌کی‌مون در شان سخنگوی رژیم صهیونیستی بود نه در شان دبیرکل سازمان ملل

دانلود سرا