نرخ سود بیمه‌های زندگی 2 ساله 16 درصد شد

نرخ سود بیمه‌های زندگی 2 ساله 16 درصد شد
شورای‌عالی بیمه حداکثر نرخ سود فنی بیمه‌های زندگی و مستمری با مدت حداکثر دو سال را 16 درصد تعیین کرد.

نرخ سود بیمه‌های زندگی 2 ساله 16 درصد شد

شورای‌عالی بیمه حداکثر نرخ سود فنی بیمه‌های زندگی و مستمری با مدت حداکثر دو سال را 16 درصد تعیین کرد.
نرخ سود بیمه‌های زندگی 2 ساله 16 درصد شد

خرید رنک گوگل

ورزش و زندگی