هلیلوویچ: حضورم در باسا تجربه بسیار مثبتی بود

هلیلوویچ: حضورم در باسا تجربه بسیار مثبتی بود
آلن هیلوویچ، خرید جدید هامبورگ معتقد است که حضور در بارسا تجربه مثبتی برای او بوده است.

هلیلوویچ: حضورم در باسا تجربه بسیار مثبتی بود

آلن هیلوویچ، خرید جدید هامبورگ معتقد است که حضور در بارسا تجربه مثبتی برای او بوده است.
هلیلوویچ: حضورم در باسا تجربه بسیار مثبتی بود

قرآن