سه‌شنبه تکلیف محرومیت استقلال مشخص می‌شود

سه‌شنبه تکلیف محرومیت استقلال مشخص می‌شود
اعضای کمیته استتیناف به منظور رسیدگی به اعتراض باشگاه استقلال روز سه شنبه تشکیل جلسه خواهند داد.

سه‌شنبه تکلیف محرومیت استقلال مشخص می‌شود

اعضای کمیته استتیناف به منظور رسیدگی به اعتراض باشگاه استقلال روز سه شنبه تشکیل جلسه خواهند داد.
سه‌شنبه تکلیف محرومیت استقلال مشخص می‌شود

سیستم اطلاع رسانی