عکسی از لحظه ثبت قرارداد طارمی با پرسپولیس

عکسی از لحظه ثبت قرارداد طارمی با پرسپولیس
مهدی طارمی امروز با باشگاه پرسپولیس قرارداد دو ساله ثبت کرد.

عکسی از لحظه ثبت قرارداد طارمی با پرسپولیس

مهدی طارمی امروز با باشگاه پرسپولیس قرارداد دو ساله ثبت کرد.
عکسی از لحظه ثبت قرارداد طارمی با پرسپولیس

بازار بورس