8+1 خوزستانی در نبرد استقلال – نفت

8+1 خوزستانی در نبرد استقلال – نفت
نفت تهران با حضور 5 بازیکن خوزستانی تعداد زیادی بازیکن از این استان را در تیم خود می بیند.

8+1 خوزستانی در نبرد استقلال – نفت

نفت تهران با حضور 5 بازیکن خوزستانی تعداد زیادی بازیکن از این استان را در تیم خود می بیند.
8+1 خوزستانی در نبرد استقلال – نفت

بک لینک قوی

ماشین های جدید