محرومیت تکراری استقلال در بازی افتتاحیه

محرومیت تکراری استقلال در بازی افتتاحیه
حکم محرومیت هواداران استقلال در هفته اول لیگ برتر در لیگ نهم نیز تکرار شده بود.

محرومیت تکراری استقلال در بازی افتتاحیه

حکم محرومیت هواداران استقلال در هفته اول لیگ برتر در لیگ نهم نیز تکرار شده بود.
محرومیت تکراری استقلال در بازی افتتاحیه

اخبار کارگران