گودزیلا بر دوش پاپ!

گودزیلا بر دوش پاپ!
آب می‌بندد به شعرش با شلنگ/ مختلص هم هست به؛ خشم نهنگ!/ دفتر شعرش که رفته زیر چاپ /نام دفتر؛ گودزیلا بر دوش پاپ!

گودزیلا بر دوش پاپ!