گزارش شرق از عملکردمالی غیرشفاف سازمان فرهنگی هنری شهرداری در دوره احمدی نژاد و قالیباف

گزارش شرق از عملکردمالی غیرشفاف سازمان فرهنگی هنری شهرداری در دوره احمدی نژاد و قالیباف
روزنامه شرق نوشت:معاون اجتماعی شهرداری تهران در بیش از یک دهه گذشته بارها تغییر مدیریتی در ابعاد و سطوح مختلف داشته و حالا در آخرین تغییر، شهردار تهران یکی از مدیران اجرائی معتمد خود را که قبلا سکان معاونت خدمات شهری را برعهده داشت، به معاونت اجتماعی آورد تا شاید موفقیت در آن حوزه را به این حوزه تسری دهد.

گزارش شرق از عملکردمالی غیرشفاف سازمان فرهنگی هنری شهرداری در دوره احمدی نژاد و قالیباف