هورت بکش پسرم!

هورت بکش پسرم!
مهدی عزیزی با تیتر «برداشت آب از سفره های زیر زمینی، مهمترین عامل نشست های زمین در تهران» این کارتون را در شرق منتشر کرد.

هورت بکش پسرم!