نما و منظر به مثابه زیست انسانی

نما و منظر به مثابه زیست انسانی
به تحقیق هیچ میدانی در تحولات یکصد ساله اخیر ایران به اندازه میدان بهارستان ناظر کوشش های عدالت و آزادی خواهانه ملت ایران نبوده است.

نما و منظر به مثابه زیست انسانی