غدیر سرایی نباید جای غدیرشناسی را بگیرد

غدیر سرایی نباید جای غدیرشناسی را بگیرد
بی شک حادثه غدیر به امامت مربوط می شود؛ اگر امامت نبود، اسلام نابود می شد.

غدیر سرایی نباید جای غدیرشناسی را بگیرد