عضو شورا شهر هرسین : هرسین شهری که هنوز به لحاظ اقتصادی فقیراست

عضو شورا شهر هرسین : هرسین شهری که هنوز به لحاظ اقتصادی فقیراست
هدایت خانی زاده: هرسین شهری که به رقم برخوردار بودن از پتانسیل بالای اقتصادی هنوز به لحاظ اقتصادی فقیراست وکماکان در حسرت زیرساخت شهری مناسب از جمله نبود مهمانسرا به سر میبرد .

عضو شورا شهر هرسین : هرسین شهری که هنوز به لحاظ اقتصادی فقیراست