شوشی‌ها به جنبش جمع‌آوری درهای پلاستیکی پیوستند

شوشی‌ها به جنبش جمع‌آوری درهای پلاستیکی پیوستند
از ابتدای محرم تا کنون بیش از 15 هزار درب پلاستیکی با مدیریت یکی از دختران شوشی جمع آوری شده است.

شوشی‌ها به جنبش جمع‌آوری درهای پلاستیکی پیوستند

ارتقا اندروید