شهردار لندن افکار ترامپ را در خدمت داعشی ها خواند

شهردار لندن افکار ترامپ را در خدمت داعشی ها خواند
روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی آورده است:

شهردار لندن افکار ترامپ را در خدمت داعشی ها خواند