شعرخوانی گروه شعر معاصر به یاد سیروس نیرو

شعرخوانی گروه شعر معاصر به یاد سیروس نیرو
ایسنا نوشت: اعضای گروه شعر معاصر در مراسم یادبود سیروس نیرو شاعر و پژوهشگر ادبیات برای او شعرخوانی کردند.

شعرخوانی گروه شعر معاصر به یاد سیروس نیرو