شاه ویسی: مصوبه مجلس درباره FATF لازم الاجراست و باید تمکین کنیم

شاه ویسی: مصوبه مجلس درباره FATF لازم الاجراست و باید تمکین کنیم
یک کارشناس مسائل اقتصاد بین الملل از ساز و کارهای اجرای تعهدات گروه مالی FATF می گوید.

شاه ویسی: مصوبه مجلس درباره FATF لازم الاجراست و باید تمکین کنیم