دستفروشان چه مشکلاتی دارند؟/ پدیده دستفروشی در مراکز علمی بررسی می‌شود

دستفروشان چه مشکلاتی دارند؟/ پدیده دستفروشی در مراکز علمی بررسی می‌شود
دستفروشی یکی از مشاغلی است که دیدگاه‌ها درباره آن یکسان نیست. گروهی می‌گویند اشتغال مولد نیست، مزاحم است و باید با آن مقابله کرد و گروه دیگر می‌گویند دستفروشی یک ضرورت و واقعیت است که باید با آن کنار آمد.

دستفروشان چه مشکلاتی دارند؟/ پدیده دستفروشی در مراکز علمی بررسی می‌شود

oxin channel