خداحافظ قهرمان| آخرین مسیر بهمن گلبارنژاد!

خداحافظ قهرمان| آخرین مسیر بهمن گلبارنژاد!
به بهانه درگذشت ناباورانه دوچرخه سوار اعزامی کشورمان به مسابقات پاراالمپیک، شاهین صادقی، این طرح را در شبکه های اجتماعی منتشر کرد.

خداحافظ قهرمان| آخرین مسیر بهمن گلبارنژاد!