خاطره پروین از نوشابه خوردن پرسپولیسی‌ها کنار خیابان!

خاطره پروین از نوشابه خوردن پرسپولیسی‌ها کنار خیابان!
سرمربی سابق قرمزها می گوید بعد از تمرین در تپه داودیه نوشابه خیلی می چسبید.

خاطره پروین از نوشابه خوردن پرسپولیسی‌ها کنار خیابان!