تفاوت مدرسه رفتن نسل ما و نسل جدید!

تفاوت مدرسه رفتن نسل ما و نسل جدید!
نزدیک شدن به بازگشایی مدارس و تفاوت میان نسل های دیروز و امروز، منجر به انتشار این کارتون توسط شهاب جعفرنژاد در اینستاگرام شده است.

تفاوت مدرسه رفتن نسل ما و نسل جدید!