تعریف و تمجید روزنامه بارسایی از سردار آزمون

تعریف و تمجید روزنامه بارسایی از سردار آزمون
نویسنده روزنامه دیپورتیو نوشت: آزمون بواتنگ را سرجایش نشاند.

تعریف و تمجید روزنامه بارسایی از سردار آزمون