برای تکمیل موزه شهر اردبیل ۱۵۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است

برای تکمیل موزه شهر اردبیل ۱۵۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است
معاون اداری و مالی شهرداری اردبیل گفت: برای تکمیل و راه‌اندازی موزه شهر اردبیل در عمارت بلدیه به بیش از ۱۵۰ میلیون تومان اعتبار نیاز داریم.

برای تکمیل موزه شهر اردبیل ۱۵۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است