این قند پارسی که به بنگاله می رود/ گزارشی به مناسبت روز شعر و ادب پارسی

این قند پارسی که به بنگاله می رود/ گزارشی به مناسبت روز شعر و ادب پارسی
«خبرجنوب» نوشت: تاریخ هیچ ملتی را سراغ ندارد که مانند ایرانیان این چنین زبانشان را در برابر خون و شمشیر و آتش نگهداری کرده باشند.

این قند پارسی که به بنگاله می رود/ گزارشی به مناسبت روز شعر و ادب پارسی