اینستاگرام سیدحسن خمینی «پارالمپیکی» شد

اینستاگرام سیدحسن خمینی «پارالمپیکی» شد
یادگار امام به مناسبت پایان مسابقات پارالمپیک ریو، یادداشتی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.

اینستاگرام سیدحسن خمینی «پارالمپیکی» شد