اهداف متناقض در سوریه!

اهداف متناقض در سوریه!
انتشار خبر تعامل دو قدرت بزرگ و تاثیرگذار در بحران سوریه همچون آمریکا و روسیه هرچند بسیار مهم و برای حل این بحران ضروری اســت، اما کافی نیســت. به رغم آنکه تاکنون کشورهای اروپایی از این توافق حمایت کردند و آن را اقدام مثبتی در حل بحران ســوریه دانســتند اما به نظر میرسد که ابهامات بسیاری در این میان وجود دارد. خوشبینانه ترین موضوع در این توافق را میتوان موضوع انسانی آتش بس در سوریه دانست زیرا این موضوع موجب منتفع شدن مردم سوریه و حل بحران آوارگان خواهد شد. اما در دیگر موارد این توافق چشم انداز روشــنی ندارد. بنابراین در کل نمیتوان با خوشبینی به این توافق نگریســت زیرا ابهامات بسیاری در خصوص حل بحران سوریه وجود دارد.

اهداف متناقض در سوریه!