آقای صدر! چرا شما را در تلویزیون نمی بینیم؟

آقای صدر! چرا شما را در تلویزیون نمی بینیم؟
این داستان نویسنده ای است که روزگاری نقدهای سینمایی اش را در مجله فیلم می خواندم

آقای صدر! چرا شما را در تلویزیون نمی بینیم؟