پورموسوی:/ شایستگی حضور در کورس‌ قهرمانی را داریم

پورموسوی:/ شایستگی حضور در کورس‌ قهرمانی را داریم
پورموسوی می گوید بعداز گل فرشاد جانفزا به زمین آمد، متاسفانه بازیکن سمت چپ مان کمی آسیب دیدگی داشت، خدا را شکر توانستیم بازی را ببریم.

پورموسوی:/ شایستگی حضور در کورس‌ قهرمانی را داریم

پورموسوی می گوید بعداز گل فرشاد جانفزا به زمین آمد، متاسفانه بازیکن سمت چپ مان کمی آسیب دیدگی داشت، خدا را شکر توانستیم بازی را ببریم.
پورموسوی:/ شایستگی حضور در کورس‌ قهرمانی را داریم

ganool review