آخرین تغییرات و اصلاح قوانین کشتی اعلام شد

آخرین تغییرات و اصلاح قوانین کشتی اعلام شد
داور المپیکی کشتی ایران گزارشی از روند برگزاری و یادآوری و تغییرات قوانین در کلینیک داوری اتحادیه جهانی در ترکیه را اعلام کرد.

آخرین تغییرات و اصلاح قوانین کشتی اعلام شد

داور المپیکی کشتی ایران گزارشی از روند برگزاری و یادآوری و تغییرات قوانین در کلینیک داوری اتحادیه جهانی در ترکیه را اعلام کرد.
آخرین تغییرات و اصلاح قوانین کشتی اعلام شد

بازی