ترافیک سنگین در جاده چالوس

ترافیک سنگین در جاده چالوس

سرهنگ نادر رحمانی  گفت: برابر آخرین گزارش ها از محورهای مواصلاتی کشور در حال حاضر ترافیک محورهای هراز و فیروزکوه پرحجم اما روان در جریان هستند. وی تاکید کرد: سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند و مداخلات جوی نیز مشاهده نشده است. سرهنگ رحمانی به رانندگان توصیه کرد در سفرهای نوروزی سرعت خود را کاهش داده و با سرعت مطمئنه حرکت کنند چرا که با کاهش 5 کیلومتر در ساعت از سرعت خودرو می توان تا 30 درصد ضریب ایمنی افزایش داد.

ترافیک سنگین در جاده چالوس

سرهنگ نادر رحمانی  گفت: برابر آخرین گزارش ها از محورهای مواصلاتی کشور در حال حاضر ترافیک محورهای هراز و فیروزکوه پرحجم اما روان در جریان هستند. وی تاکید کرد: سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند و مداخلات جوی نیز مشاهده نشده است. سرهنگ رحمانی به رانندگان توصیه کرد در سفرهای نوروزی سرعت خود را کاهش داده و با سرعت مطمئنه حرکت کنند چرا که با کاهش 5 کیلومتر در ساعت از سرعت خودرو می توان تا 30 درصد ضریب ایمنی افزایش داد.

ترافیک سنگین در جاده چالوس

گوشی

ابزار رسانه