گزارش زنده؛ گسترش فولاد 1 – ملوان 0 ::

محمد ابراهیمی از روی نقطه پنالتی گسترش فولاد را در دقیقه 16 به گل اول رساند.

گوشی

موزیک جوان