مسیر روابط بانکی ایران با دنیا تسهیل شد

مسیر روابط بانکی ایران با دنیا تسهیل شد
مهم‌ترین نهاد اطمینان‌بخش در حوزه مبادلات مالی، توصیه پیشین خود به کشورها مبنی‌بر قطع روابط بانکی با ایران را به حالت تعلیق درآورد. گروه ویژه اقدام مالی که یکی از فراگیرترین نهادهای مالی در جهان است، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد به‌دلیل اقدامات اخیر ایران، نام ایران را از فهرست کشورهای اقدام متقابل حذف کرد.

مسیر روابط بانکی ایران با دنیا تسهیل شد

مهم‌ترین نهاد اطمینان‌بخش در حوزه مبادلات مالی، توصیه پیشین خود به کشورها مبنی‌بر قطع روابط بانکی با ایران را به حالت تعلیق درآورد. گروه ویژه اقدام مالی که یکی از فراگیرترین نهادهای مالی در جهان است، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد به‌دلیل اقدامات اخیر ایران، نام ایران را از فهرست کشورهای اقدام متقابل حذف کرد.
مسیر روابط بانکی ایران با دنیا تسهیل شد

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی